Activitat de l'associació al 2014
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Abril
El dia 4 d'abril tenen lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona les IX Jornades sobre els Ensenyaments Econòmics, Administratius i Comercials. sobre el tema d'Economia Crítica i Social.

Les jornades estan organitzades per l'ICE de la UAB i l'eee.

Per conèixer el programa de les Jornades podeu clicar al següent link

http://ice.uab.cat/jorEEE/index.php

Per inscriure-s'hi,

http://ice.uab.cat/jorEEE/alta.phpConferencia de Vicenc Navarro (power point)

Conferencia de Carlos Gimenez (power point)
Material de les Jornades
Octubre
El dia 24 d'octubre de 2014 es celebra la junta de l'eee, a la seu de l'associació, a l'Institut Ernest Lluch de Barcelona.

Recordem a tots els socis i sòcies que les juntes són obertes, i que si ho desitgeu, podeu assistir-hi.

Desembre
Resum de la reunió

El passat dia 1 de desembre de 2014 va tenir lloc al Departament d'Ensenyament una reunió per tractar com quedarà l'àrea d'Economia amb l'aplicació de la LOMCE.

Per part de l'eee vam assistir-hi en Pedro Gozalbo, president de l'associació, i en Carles Batlle, vocal de l'associació i representant a CEAPES.

Per part del Departament, van assistir-hi Teresa Pijoan, Directora General d'ESO i Batxillerat, Jordi Sabater, Subdirector General d'Ordenació Curricular,  i Rosa Pros, professora membre de l'eee que actualment treballa a l'àrea d'ordenació curricular.

A l'eee vam presentar el document que podeu descarregar en aquest enllaç. En resum, les demandes que s'hi feien eren les següents:

1. A quart d'ESO, que s'apliqués la LOMCE i es creessin dues assignatures: Economia, pels estudiants que es dirigiran a batxillerat, i Iniciación a la Actividad Emprenedora y Empresarial pels estudiants que van a cicles.

2. A primer de batxillerat, que es mantingués l'Economia de l'Empresa I

3. A segon de batxillerat, que si no es podia mantenir l'Economia de l'Empresa I, de nou s'apliqués la LOMCE i s'oferís la matèria de Fundamentos de Administración y Gestión. També en aquest curs vam sol·licitar que es mantingués la matèria de l'Estada a l'Empresa.

En el document podeu veure com, d'acord a la LOMCE, totes aquestes peticions hi tenen cabuda.

Peticions aeee desembre 2014


Dades de la reunió:

1. ESO

La LOMCE preveu una revàlida pels estudiants que vagin a batxillerat, i una altra pels estudiants que vagin a cicles. Si no s'aprova alguna d'aquestes revàlides, els estudiants amb el títol de l'ESO quedaran en un llimb, ja que no es podran matricular als estudis postobligatoris. Encara no està clar com quedarà el tema de la Formació Professional Bàsica.

Per tant, la postura del Departament és preparar als estudiants per què el màxim nombre d'alumnes de 4t d'ESO puguin presentar-se a aquestes dues revàlides. Per fer això, han pres unes decisions.

A la LOMCE es fixen les matèries de modalitat que han de cursar els estudiants que es dirigeixen a batxillerat:

1. Física y Química
2. Biología y Geología
3. Economía
4. Latín.

També les que han de cursar els estudiants que es dirigeixen a cicles.

1. Ciencias aplicadas al mundo contemporáneo
2. Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial
3. Tecnología

La decisió del departament és mantenir el doble itinerari per batxillerat i cicles pel que fa a les matèries d'opció troncals de ciències, tecnologia i humanitats. En aquest sentit, es mantindran Física y Química i Biología y Geología, i Ciencias aplicadas al mundo contemporáneo y Tecnología. També es  manté el Latín.

En canvi, s'ha decidit fusionar en una única matèria les dues matèries d'economia que preparen per cicles i batxillerat
: es crearà una única matèria, Economia, que ha de permetre als estudiants preparar-se per les dues revàlides.

Segons ens van manifestar, la decisió respecte aquest tema ja està presa, i quedarà tal com us exposem.


2. Batxillerat

Encara no està clar com quedarà l'estructura del batxillerat, i en aquest sentit, no ens van poder informar, a diferència de l'ESO, com quedaran les matèries d'Economia. En tot cas, van manifestar que és molt difícil encabir la matèria d'Economia de l'Empresa I, i Estada a l'Empresa, a la franja de modalitat i d'optativitat que queda lliure.

Per altra banda, també ens van dir que en principi no es preveia crear la matèria de Fundamentos de Administración y GestiónConclusions de la reunió

Quan finalment es concreti l'aplicació de la LOMCE, i quan així sigui, ho publicarem a la nostra web, la situació de l'àrea d'Economia pot ser la següent:

1. No es complirà la LOMCE pel que fa a les matèries d'Economia:

- a quart d'ESO se'n preveuen dues, i se'n crearà només una

- a Batxillerat se'n preveuen tres, i se'n crearan només dues2. Es possible que es deixin d'impartir dues matèries pròpies de Catalunya

- Economia de l'Empresa I a primer de batxillerat

- Estada a l'Empresa, a segon de batxillerat


A la reunió els membres del Departament, la Teresa Pijoan, el Jordi Sabaté, i la Rosa Pros, ens van explicar, i entenem totalment la seva postura, que des d'ordenació curricular s'ha de tenir una visió general, de benefici de l'alumnat, i que s'han d'encabir molts interessos, moltes matèries, moltes opcions, i l'encaix no sempre és fàcil ni evidentment pot satisfer a tothom. La seva decisió, per tant, es pren des d'un punt de vista global i mirant sempre el major interès global de tot l'alumnat.

Des de l'eee entenem i respectem aquesta visió i postura, i comprenem les dificultats per implementar la LOMCE. Però, des del nostre punt de vista com a professorat responsable de l'àrea d'Economia, lamentem que

- L'opció de fusionar matèries troncals de quart d'ESO per tal de donar més oportunitats als estudiants no es fa a l'àmbit científic, tecnològic ni humanístic. Únicament al social, amb les matèries de contingut econòmic.

- A Batxillerat es pot acabar amb un model d'èxit que ha estat l'objectiu i el model per a totes les comunitats de la resta d'Espanya, amb la desaparició de les dues matèries qe donaven un accent de qualitat als estudis d'Economia, que com sempre recordem, són l'opció majoritàriament escollida al batxillerat, i donen sortida a les carreres universitàries i cicles formatius amb més demana.Quan tinguem informacio definitiva sobre la implementació de la LOMCE a Batxillerat, ho publicarem a la nostra web.


Davant l'entrevista realitzada al Departament d'Ensenyament, en què se'ns va informar de la intenció d'agrupar en una única matèria les dues matèries de contingut econòmic de quart d'ESO, es va decidir fer una consulta al Ministeri d'Educació, i aquí teniu la seva resposta:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimado/a usuario/a:
En primer lugar comunicarle que hemos recibido su consulta y que la hemos incluido en nuestra base de datos con el número: 1451193

Sus consultas fueron reenviadas a la unidad correspondiente y nos informa:En relación a su petición, realizada vía correo electrónico a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, con fecha 5 de diciembre de 2014, en la que solicita información sobre el tratamiento en la LOMCE a las materias de Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora en 4º de ESO, le informamos de que:

La ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, establece que los padres o tutores legales, o en su caso los alumnos, podrán escoger cursar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

La materia de Economía de 4º de la ESO está incluida entre las asignaturas troncales de opción de la modalidad de Enseñanzas Académicas mientras que la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora es una troncal de opción de la modalidad de Enseñanzas Aplicadas.

Ambas opciones de 4º de la ESO persiguen objetivos bien diferenciados por lo que el planteamiento de las materias que forman parte de su oferta educativa tiene un tratamiento también diferenciado en el currículo de esta etapa, sin que la norma prevea la posibilidad de agrupamiento alguno, fuera de los que se establecen, para el primer curso de la etapa de secundaria en el artículo 24.7.

Es posible consultar en la web del Ministerio el Proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el que se hacen evidentes las diferencias curriculares (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables).

Atentamente,---------------------------------------------

Secretaría de la Subdirección General de Ordenación Académica

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEn caso de necesitar más información sobre este asunto, puede efectuar una nueva consulta, a través de la página: www.mecd.gob.es

Esperamos que la información facilitada le haya resultado útil. Gracias por utilizar este servicio.

Oficina de Atención al Ciudadano.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En les dades que es donen sobre l'aplicació de la LOMCE al promi Ministeri, s'ha publicat un power point informatiu sobre calendaris i implementació. Podeu consultar-lo aquí: Implantacio LOMCE.

A la pàgina 43 indica les matèries troncals a 4t d'ESO, on s'inclouen Economia i Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial , i tal com ens indica el Ministerio, no es preveu que es pugui fer un agrupament entre elles.

Quedem a l'espera de la concreció dels itineraris de 4t d'ESO que es faran des del Departament, reiterant la nostra voluntat i disponibilitat i cooperar en el desenvolupament de la LOMCE.Resposta del Ministeri davant la consulta de l'eee